Daikin

€ 135

Mitsubishi

€ 145

Panasonic

€ 120